Kapucar Od kod meni ta Vampek, ko pa bil sem tak lep Fantek – Palatin Shop